-------  กิจกรรม  --------

Thailand Research Expo 2020
------------------------------------
อาจารย์กนกรัชต์  ต่วนชะเอม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุกล  อริยสัจสี่สกุล ส่งผลงานเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)"  เรื่อง "ศักยภาพของชุมชนในด้านการออกกำลังกายแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบึงน้ำรักษ์ จังหวัดปทุมธานี"
  อ่านต่อ..
                    

image
image
3 กรกฎาคม 2563

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมโครงการคลินิควิจัย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ต้องการของบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย เสนอโครงร่างงานวิจัย และนำเสนอต่อที่ประชุม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติในการให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย

5 มิถุนายน 2563

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเชิญหัวหน้างานประกัน 3 คณะ และหัวหน้างานวิจัย 3 คณะ เพื่อติดตามการดำเนินงาน หลังจากสถานการณ์โควิท ที่ทำให้การดำเนินงานบางโครงการ ไม่เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงาน


image
image

24 ธันวาคม 2562

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านงานวิจัย ประจำปีงงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง การขอจริยธรรมงานวิจัย เพื่อให้บุคลากรทราบถึงขั้นตอนและวิธีการขอจริยธรรมวิจัย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของการวิจัยในยุคปัจจุบันนี้

      

1 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกาศปฏิทินพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด ที่นี่

image
image
การประชุมพิจารณาข้อเสนอเพื่อขอรับทุนงานงานวิจัย
งบประมาณ ปี 2563
image

   3 กรฎาคม 2562

คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  เป็นประธานในการพิจารณาทุนดังกล่าว
กดที่นี่เพื่อดูอัลบั้มรูป

     

26 มิถุนายน  2562
การประชุมคลีนิควิจัย การให้ความรู้เรื่องการเขียน Concept Paper เพื่อขอรับทุนวิจัย โดยมีวิทยากรได้แก่
 - ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วันชัย  บุญรอด
 
- ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พราม  อินพร
 
- ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
ทั้งนี้ ได้ให้เกียรติในการร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมพิจารณาข้อเสนอเพื่อขอรับทุนงานวิจัย
ปีงบประมาณ 2563

image
image

6 มีนาคม 2562
งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้งานด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ และจัดการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา ในประเภทนำเสนอแบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ และผลงานนวัตกรรม กดที่นี่พื่อดูอัลบั้มรูป
 

31 มกราคม 2562

งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมทบทวนงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2  ณ อาคารศูนย์ฝึก สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 และครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ ให้ความรู้การเขียนรายงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้การเขียนงานวิจัยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

image
image

8 มกราคม 2562

งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมทบทวนงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ อาคารศูนย์ฝึก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องจากครั้งที่ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ให้ความรู้ในการเขียนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเตรียมบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ


 
2019  INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION INTERNATIONAL CONFERENCE .
 

อัลบั้ม

บุคลากรดีเด่นด้านงานวิจัย ปี 2561

เผยแพร่งานวิจัย , 529 ผู้ชม

การเผยแพร่งานวิจัย

เผยแพร่งานวิจัย , 351 ผู้ชม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 7 ภารกิจสำคัญระดับประเทศ


Powered by MakeWebEasy.com