งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ที่สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรและนักศึกษา โดยสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณการทำงานวิจัย งบประมาณการเผยแพร่งานวิจัย และงบประมาณการตีพิมพ์งานวิจัย เพื่อให้บุคลากรผู้ทำงานวิจัยได้มีโอกาสในการนำงานวิจัยเผยแพร่สู่ภายนอก เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและภายนอก ต่อไป

--------------------
ติดต่อ งานวิจัยและนวัตกรรม
worpor13@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com