จริยธรรมงานวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 


 

แบบฟอร์ม

วิธีดำเนินการมาตรฐาน

--------------------------------------------------------


เอกสารการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สถาบันการพลศึกษา

– แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

– เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)

– เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form)

 – ใบยินยอมให้ใช้ชื่อสถาบันและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย

  – แบบแสดงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) (สำหรับผู้วิจัย)

 –  ใบรับรองการได้รับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย

 – ขออนุญาตใช้ชื่อสถาบันและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (ภายใน)

 – ขออนุญาตใช้ชื่อสถาบันและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (ภายนอก

 – เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form)
   (สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปี แต่ไม่ถึง ๑๒ ปี)

– เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form)
   (สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปี แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี)


Powered by MakeWebEasy.com